مسئله ۶۲۷

مسئله ۶۲۷

اگر صيغه‌‌ى عقد بدون رضايت طرفين جارى گردد و سپس رضايت دهند اين عقد با اين رضايت از زمان مورد نظر مرد و زن درست است.