مسئله ۶۲۸

مسئله ۶۲۸

پدر و جد پدرى حق دارند در صورت مصلحت دختر و پسر نابالغ و يا سفيه و يا ديوانه‌‌ى خود را به‌‌ازدواج دايم يا موقت كسى كه صلاح مى‌‌دانند بياورند، و هنگامى كه دختر يا پسر بالغ و عاقل شدند و اين ازدواج را پذيرفتند كه معلوم است، ولى اگر نپذيرفتند باطل است زيرا ولايتشان هم تا پايان نابالغ‌‌بودن اينان است*.