مسئله ۶۳۱

مسئله ۶۳۱

اين عيوب چهارگانه چه پيش از عقد باشند و چه پس از عقد پيش آيند موجب اختيار زن در برهم زدن عقد مى‌‌باشند، كه اگر اين عيب‌‌ها پيش از عقد بوده اين عقد بدون طلاق بر هم مى‌‌خورد، و اگر پس از عقد بوده به‌‌وسيله‌‌ى فسخ اين جدايى حاصل مى‌‌شود.
و بهترين دليل بر اين حكم آيات و رواياتى است كه در اين صورت چنان زندگى را براى زن حرجى يا عسرآور دانسته به‌‌طورى كه هرگز قابل تحمل نيست، و از طرفى هم قاعده‌‌ى «لا ضَرَرَ» اضافه بر آيه‌‌ى نفى حرج و عسر ادامه‌‌ى چنان زندگى را محكوم مى‌‌سازد.