مسئله ۶۳۴

مسئله ۶۳۴

اين زنان چند دسته‌‌اند، دسته‌‌ى اول زنانى كه برمبناى رابطه‌‌ى نسبى حرامند كه مادر و مادران مادر هرچه بالاتر روند، و دختر و خواهر و فرزندان و نواده‌‌گان آن‌‌ها هر چه پايين‌‌تر روند و عمه و خاله فقط خودشان هرچه بالاتر روند مانند عمه‌‌ى عمه و خاله‌‌ى خاله چه منسوب به‌‌خود يا پدر يا مادر و يا جد و جده هيچ فرقى در بين نيست، همه از محارمند و دختر برادر و دختر خواهر و اولاد آن‌‌ها نيز هر چه پايين‌‌تر روند همگى از محارم مى‌‌باشند.
دسته دوم زنانى كه با شيرخوارگى حرام مى‌‌شوند كه برحسب آيه‌‌ى مربوطه‌‌اش تنها دو دسته‌‌اند: مادر رضاعى و خواهر رضاعى فقط خود اين‌‌دو و ديگر هيچ.
دسته‌‌ى سوم زنانى كه در رابطه‌‌ى با ازدواج بر انسان حرام مى‌‌شوند به‌‌اين معنا كه پيوند سببى با انسان ايجاد مى‌‌كنند و برحسب همين آيه شريفه مادر زن به‌‌شرط همبسترى با زن و نيز دختر زنى كه با او هم‌‌بستر شده‌‌اى و در دامن شما تربيت يافته است. و زن پسر صُلبى شما و نه پسرخوانده و نه پسر رضاعى و نيز زن پدر چه با عقد دايم و چه با عقد منقطع كه هر دو تا پايان عمر بر انسان محرم‌‌اند گرچه پدر ـ آن‌‌ها را طلاق داده باشد ـ و يا در عقد منقطع مهلت آن‌‌ها تمام شده يا بخشيده باشد، به‌‌هر حال گرچه اين زنان به‌‌شوهرانشان نامحرم شده‌‌اند. امّا به‌‌اولادهاى شوهر و اولادهاى اولاد شوهر كه نواده‌‌هاى شوهرند هرچه پايين روند كلاً به‌‌اين زن محرم‌‌اند و نيز به‌‌پدر شوهر و پدرِ پدر شوهر و پدران مادر شوهر كه اجداد شوهر هستند همه و همه به‌‌اين زن تا پايان عمر محرمند و زنى هم كه پدر انسان با او نعوذباللّه‌‌ زنا كرده باشد، ازدواج با او نيز حرام است و در حرام بودن ازدواج ـ و نه در محرميت ـ حكم همان زن پدر محسوب است.
دسته‌‌ى چهارم كه بيرون از اين رابطه‌‌هاست هم‌‌چون جمع ميان دو خواهر در ازدواج و ازدواج با زن زنا داده كه توبه نكرده و نمى‌‌كند براى مرد عفيف، و هم‌‌چنين مرد زنا كرده به‌‌همين‌‌گونه با زن عفيف، بلكه كلاً ازدواج مردان و زنان زناكار هم با يكديگر حرام است ـ زيرا برحسب آيه‌‌ى: (۵، سوره‌‌ى مائده) احصان كلاً شرط حليت ازدواج است ـ كه كلاً ازدواج بايد برمبناى نگهبانى از انحراف جنسى و مانندش باشد. و نيز زنى كه او را سه مرتبه طلاق داده‌‌اى كه پس از طلاق سوم بر شما حرام مى‌‌شود، و سپس اگر شوهرى دايمى كرد و با او نزديكى نمود چنان‌‌چه شوهرش بميرد يا او را طلاق بدهد در اين دو صورت مجددا با عقد جديد به‌‌شما حلال مى‌‌گردد، و در طلاق نهم هم به‌‌طور هميشگى بر شما حرام مى‌‌شود، و هم‌‌چنين زنى كه به‌‌او نسبت زنا داده‌‌اى و با ترتيب شرعى ملاعنه، خود را تبرئه كرده‌‌اى كه با اين تبرئه به‌‌طور هميشگى بر شما حرام مى‌‌شود، و نيز دخترى كه او را إفضاء نموده‌‌اى يعنى مجراى بول و تناسليش را يكى كرده‌‌اى و اين‌‌جا فقط پيش از بلوغش عمل جنسى با او حرام است* و ازدواج با ساير زنان كلاً پس از موانع شرعيشان حلال است. حتى اگر ازدواجى غير مشروع صورت گرفته و يا با زنى مثلاً در حال عده زنا كرده در اين‌‌جا نيز پس از رفع مانع شرعى ازدواج با چنان زنانى هم ـ به‌‌شرط توبه‌‌ى هر دو ـ جايز است**.
و كلاً ازدواج با زنانى ديگر برمبناى «و احل لكم ماوراء ذلكم»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) حلال است.