مسئله ۶۴

مسئله ۶۴

 به همين اندازه كه آب عين نجاست را از بين ببرد براى حكم به پاكى مكان نجاست كافى است، مگر ظرف آبى را كه سگ يا خوك ليسيده باشند كه اين ظرف نخست بايد با خاك پاك ماليده شود و سپس به همين گونه بشويند .