مسئله ۶۴۰

مسئله ۶۴۰

اگر مرد مسلمان كه زنى مسلمان دارد از اسلام خارج شود، چه بت پرست و يا يهودى و يا نصرانى شود، زنش بدون طلاق از او جدا مى‌‌شود، زيرا برحسب نص قرآن و رواياتى متقن ازدواج زن مسلمان با مرد كافر كلاً حرام است و در صورتى كه عمل جنسى انجام شده بايستى با درنظر گرفتن عده‌‌ى وفات كه چهارماه و ده شب است احكام اين عده را رعايت كرده و سپس در شوهر كردن آزاد است، مگر اين‌‌كه شوهرش در خلال عده توبه كند و دوباره مسلمان گردد كه در اين‌‌صورت رجوع با عقد جديد جايز است، زيرا عقد قبلى به‌‌وسيله‌‌ى ارتداد منفسح بوده و در ايجاد زندگى جديد محتاج به‌‌قرارداد و عقد جديد مى‌‌باشد.