مسئله ۶۴۲

مسئله ۶۴۲

مرد و زنى كه طواف نساء و يا هر طواف واجبى را انجام نداده‌‌اند بر هر زن و مردى تا پيش از انجام دادن طواف حرامند، چه مرد يا زن خودشان باشد و يا مرد و زنى كه در اين بين مى‌‌خواهند با آن‌‌ها ازدواج كنند.