مسئله ۶۴۹

مسئله ۶۴۹

در عده‌‌ى بائن چه از دوگونه طلاق بائن باشد، و يا عده‌‌ى زنى كه به‌‌عقد موقت شما بوده كه به‌‌هيچ‌‌وجه در اين عده نمى‌‌توانى بدون عقد جديد به‌‌او رجوع كنى، در اين‌‌گونه عده‌‌ها كه غير از عده‌‌ى رجعيه است، اگر با خواهرش پيش از تمام شدن عده‌‌ى اين زن ازدواج كنى هرگز اشكالى ندارد، زيرا نه جمع حقيقى بين دو خواهر است و نه ـ به‌‌اصطلاح فقهى ـ جمع تنزيلى، كه اين زن در عده‌‌اش به‌‌حكم زن شما باشد.
و در حالى كه در عده‌‌ى طلاق خلع و مبارات، كه با رجوع زن به‌‌آن‌‌چه به‌‌شما بخشيده مى‌‌توانى به‌‌او رجوع كنى، در عين حال پيش از اين جريان حق دارى در عده‌‌اش با خواهرش ازدواج كنى، گرچه ديگر به‌‌هيچ‌‌وجه نمى‌‌توانى به‌‌او رجوع كنى، روى اين اصل ازدواج با خواهر زنى كه در عده‌‌ى عقد موقت شما است به‌‌هيچ‌‌وجه اشكالى ندارد، كه هرگز راه رجوعى به‌‌او براى شما نيست و برمبناى نص آيه و روايات معتبره بى مانع است، و يك روايت جعلى كه در اين زمينه ازدواج با خواهرش را حرام شمرده، در برابر نص آيه و در حاشيه‌‌اش رواياتى ديگر هرگز نقش درستى ندارد و قابل قبول نيست، و در هر صورت تنها جمع اصلى يا فرعى ميان دو خواهر صلبى حرام است، زيرا دو خواهر رضاعى! با يكديگر نسبت شرعى رضاعى ندارند، تا اين دو به‌‌حساب دو خواهر در اين باب بيايند، و آيا اين دو خواهر به‌‌يكديگر حرامند كه موضوع حرمت رضاعى ميان يكديگر باشند، و اگر هم بر برادر رضاعى حرامند، اين حكم تنها در رابطه‌‌ى ازدواج براى برادر رضاعى با آن‌‌ها است و نه در رابطه‌‌ى ميان خودشان كه اصولاً اين حرمت فى‌‌مابين موضوعيتى ندارد، و بالاخره موضوع حرمت رضاعى تنها براى حرمت ازدواج با آن‌‌ها است كه ميان دو خواهر يا دو برادر = دو مذكر و يا دو مؤنث معنى ندارد. روى اين اصل حرمت رضاعى در غير اين دو مورد هرگز نيست، به‌‌ويژه ميان دو هم جنس، كه مثلاً اگر زنى نوه‌‌ى دخترى خود را شير دهد فتوا بر اين است كه اين دختر شيرخوار با مادرش خواهران رضاعى شده‌‌اند، و اين زن ـ مادر دختر ـ كه خواهر رضاعى اين دختر شده بر شوهرش حرام است زيرا اين مرد با خواهر رضاعى دخترش كه هم‌‌چون دختر خودش مى‌‌باشد همسر است!!! خير هرگز چنين نظرى از نظر شرعى درست نيست و اين‌‌گونه شير دادن‌‌ها هرگز مشكلى ايجاد نمى‌‌كند.