مسئله ۶۵۲

مسئله ۶۵۲

به‌‌طور كلى زندگى چه آغازش و چه ادامه‌‌اش با مرد يا زن ناپاك ـ و كلاً ازدواج ناپاكان با يكديگر ـ حرام و ناپاك است، كه اگر زنى شوهردار ناپاكى كرد، و دامن عفتش آلوده گشت يا بدون طلاق از شوهرش جدا مى‌‌شود، و يا بايد طلاقش داد، مگر در صورتى‌‌كه به‌‌خود آيد و از كرده‌‌اش به‌‌درستى پشيمان گردد، و جريان «لِعان» خود گواهى است روشن بر اين حقيقت، كه يا بدين وسيله تهمت شوهرش را ثابت كند، تا او به‌‌جزاى خود برسد، و زن هم پس از انجام لِعانْ بدون طلاق از او جدا مى‌‌شود، كه چنان زندگى هرگز قابل تحمل نيست، و يا محكوميت اين زن بدين‌‌وسيله ثابت گردد.