مسئله ۶۵۳

مسئله ۶۵۳

اگر مرد يا زنى بدكار را بتوان با ازدواج شرعى از بدكاريشان رهانيد، در چنان صورتى نه تنها ازدواج آن‌‌ها حرام نيست بلكه احيانا از باب نهى از منكر واجب نيز هست، كه حرمت ازدواج با او خود از باب نهى از منكر بود، پس اگر اين ازدواج موجب ترك منكر گردد طبعا نه تنها حرام نيست بلكه واجب نيز هست.