مسئله ۶۵۶

مسئله ۶۵۶

از «أرْضَعْنَكُمْ» و «مِنَ الرِّضاعَةِ» در آيه‌‌ى شريفه‌‌ى: «وَاُمَّهاتَكَم‌‌اللّاتى اَرْصَعْنَكَم وَ اَخَواتَكُمَ مِنَ‌‌الرَّضاعَةِ» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) در بدو امر چنين فهميده مى‌‌شود كه شير بايستى توسط پستان باشد و نه به‌‌وسيله‌‌اى ديگر كه احتمالاً از مصداق «أرضعنكم» بيرون است. و بالاخره از موارد مسلم شيرخوارگى نيست، ولى اين‌‌جا جاى احتياط است به‌‌ويژه در صورتى كه اين دوگونه شيرخوارگى توأمان باشند، زيرا اطلاق «ارضعنكم» هر سه مورد يعنى «بى‌‌واسطه و مستقيما از پستان شير بخورد يا با واسطه و با دوشيدن در ظرفى اين شير را به‌‌او بخورانند و يا هر دو با هم كه گاهى از پستان و گاهى با دوشيدن باشد» همه مواردش را شامل مى‌‌گردد. و مقتضاى اين احتياط جمع ميان نامحرمى و حرمت ازدواج است.