مسئله ۶۵۷

مسئله ۶۵۷

احتياط اكيد است كه اين پانزده مرتبه به‌‌شير دادن زنى ديگر فاصله نشود، ولى اگر فاصله‌‌ى كمى شد ظاهرا در اين صورت هم شيرخوارگى موجب حرمت است، كه اگر مدتى طولانى‌‌تر از يك شبانه روز ـ كه خود از تقديرات شرعى شيرخوارگى است ـ به‌‌طفل شير دهد و در فاصله‌‌هاى اندك شير ديگرى را بخورد و يا حتى غذايى هم به‌‌او دهند، همين كه گفته شود مادر رضاعى اوست ظاهرا برمبناى آيه‌‌ى مربوطه حكم شيرخوارگى شرعى را دارد، كه اصل موضوع روييدن گوشت يا محكم شدن استخوان است چه با شير دادن پياپى بدون فاصله باشد، و يا هرگونه شير دادنى كم فاصله، كه اين بچه را شيرخوار آن زن به‌‌حساب آورند و احتياط گذشته اين‌‌جا هم شايسته است.