مسئله ۶۶۵

مسئله ۶۶۵

زنى كه همه‌‌ى حقوق زناشويى را برمبناى شرع انجام مى‌‌دهد ولى شوهر برخلاف انتظار و وظيفه‌‌اى كه دارد زندگى او را اداره نمى‌‌كند، مى‌‌تواند به‌‌هر وسيله‌‌ى ممكن حقوق خود را از او باز ستاند، كه به‌‌اندازه‌‌ى نفقه‌‌ى معموليش از مال شوهرش بردارد، و يا به‌‌وسيله‌‌اى ديگر آن را بگيرد، و اگر به‌‌هيچ وسيله‌‌اى نشد حق دارد براى تهيه‌‌ى نياز ضروريش به‌‌كارى مشغول شود گرچه خواسته‌‌هاى مشروعه‌‌ى مرد را هم محدود سازد، و نيز حق دارد از حاكم شرع مطالبه كند كه او را بر دادن نفقه اجبار كند، وگرنه او را مجبور به‌‌طلاق نمايد، و اگر زير بار هيچ يك از نفقه و طلاق نرفت حاكم شرع حق دارد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد و يا خود زن ـ با شرائط شرعى ـ خويشتن را طلاق بدهد.