مسئله ۶۶۷

مسئله ۶۶۷

در صورتى كه مهريه‌‌ى زن نقدى باشد زن حق دارد پيش از گرفتن مهريه‌‌اش تن به‌‌هم‌‌بسترى ندهد، ولى اگر در مرتبه‌‌ى اول راضى شد آيا حق دارد براى مراتب ديگر تا هنگامى كه مهريه‌‌اش را نگرفته از همبسترى خوددارى كند؟ ظاهر اين است كه چندان فرقى در اين ميان نيست، و در هر صورت چون مهريه‌‌ى نقدى حق نقدى زن است مى‌‌تواند به‌‌منظور دريافت آن از هم‌‌بسترى جلوگيرى كند، چنان‌‌كه در تمامى حقوق نيز چنان است كه اگر كسى نتواند حقش را از طرف بازستاند از باب تقاص مى‌‌تواند براى دريافت حقش، حق متقابل ديگرى را به‌‌طور موقت و برابر سلب كند، كه اگر حق چنان تقاصى را نداشته باشد اين خود ظلمى است بر فرد ضعيف‌‌تر خانواده. البتّه در صورت عدم توان و امكان مرد از باب «فَنَظِرةٌ الى ميسرة» بايد به‌‌او مهلت دهد و مانع عمل جنسى او هم نشود.