مسئله ۶۷

مسئله ۶۷

كف پا يا عصا و يا لاستيك ماشين يا دوچرخه و بالاخره هر وسيله ى سوارى يا پياده كه با ماليدن يا راه رفتن به روى زمين عين نجاستش برطرف گردد، پاك مى شود و در اين حكم فقط پاك بودن زمين شرط است و ديگر هيچ، كه اگر اسفالت يا آجر و مانند آن ها هم باشد، مادامى كه به آن زمين و زمينى گويند، پاك كننده است. و اصولًا از بين رفتن عين نجاست كلًا- چه به وسيله ى آب مطلق يا مضاف و چه هر وسيله ى پاك ديگر موجب طهارت است و برخى از كسانى هم كه كر بودن اصطلاحى آب را براى پاك كردن نجاسات شرط مى دانند، زمين سفت سنگى و مانندش را در صورت نجس بودن با ريختن فراگير آب به شرط زوال عين پاك مى دانند