مسئله ۶۷۸

مسئله ۶۷۸

زن منقطعه اگر با زن دائمه باشد ارث بر نيست زيرا «أولُوالأرْحامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فى كِتابِ‌‌اللّه‌‌»اند، در اين صورت ارث همسر در انحصار زن دائمه است، مگر اين‌‌كه عقد مشروط به‌‌ارث باشد كه اين‌‌جا به‌‌جاى ارث در صورت امكان و گنجايش مالى. حقى از ثلث دارد، به‌‌ويژه در صورتى كه وصيت شود و اين وصيت زيانى به‌‌ديگر وارثان نزند، و اگر زن دائمه‌‌اى در كار نبود به‌‌دليل اطلاق «ازواجكم» زن منقطعه بدون شرط ارث‌‌بر است ولى شوهر در هر صورت از زن منقطعه هم ارث مى‌‌برد.