مسئله ۶۸۲

مسئله ۶۸۲

حق هم‌‌خوابى مقرر در عقد دايم به‌‌خصوص ميان زنان متعدد اين‌‌جا نيست، مگر در صورت نياز ضرورى همسر كه كلاً در صورت توان شوهر واجب است.
اين‌‌ها موارد مهمه‌‌ى فرق‌‌هايى است كه ميان عقد دايم و منقطع است، و در ساير احكام ازدواج هم‌‌آهنگى كاملى برقرار است.