مسئله ۶۸۶

مسئله ۶۸۶

اگر يكى از دو همسر در ضمن عقد شرطى حرامِ غير اصلى كرد، تخلف از اين شرط واجب است و اختيارِ فسخ هم در كار نيست. ولى اگر اين شرط اصلى و صد در صد باشد چنان‌‌كه در مسأله گذشته گفته شد چنان عقدى در هر دو شرط حرام و حلال باطل است.