مسئله ۶۹۵

مسئله ۶۹۵

اين‌‌ها درباره‌‌ى نگريستن زنده است، ولى نگريستن به‌‌چهره‌‌ى زنان در تصوير متحرك تلويزيونى، و يا تصويرى بى‌‌حركت در صورت عدم تحريك شهوت هرگز حرام نيست، مگر اين‌‌كه اين نگريستن وسيله‌‌ى دسترسى به‌‌زن مورد نظرش و ياباعث محرماتى ديگر باشد، و در هر صورت آن‌‌گونه نگريستنى كه پى‌‌آمد شهوانى حرام دارد حرام است.
و واجب نبودن حجاب كامل در سيزده سال مكى خود دليلى است روشن براين‌‌كه اصل واجب بودن حجاب براى جلوگيرى از جريان‌‌هاى شهوانى و جنسى است، كه در مكه‌‌ى خوفناك و حالت آغازين اسلام حجاب كامل واجب نبوده، و در مدينه هم با آن‌‌كه از نظر قاعده‌‌ى كلى نسبت به‌‌نامحرمان اعّم از اين‌‌كه نظرشان شهوانى و يا غيرشهوانى باشد بطور كلى حجاب واجب شد كه اين خود براى جلوگيرى از پيامدهاى حرام شهوانى براى هميشه و هر زمان است.