مسئله ۷۰۲

مسئله ۷۰۲

زنى كه در سن حيض است و به‌‌علتى اصلى يا عارضى حيض نمى‌‌بيند بايد از هنگامى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه صبر كند تا بتواند او را طلاق دهد، كه طلاق در ضمن اين سه ماه هم‌‌چون طلاق در حال طُهرى است كه در آن طُهر هم بسترى واقع شده است.