مسئله ۷۱۴

مسئله ۷۱۴

اگر رجوع با تصميم بر اصلاح نباشد، و چه بدتر كه با نيت اذيت و آزار باشد هرگز موجب حليت نيست و هرگونه عمل زناشويى در اين حال انجام گردد حرام است و اگر با او به‌‌همين حالت همبستر شود زنا است.