مسئله ۷۱۵

مسئله ۷۱۵

اگر كارى كند كه در نظر عرف به‌‌حساب رجوع مى‌‌آيد محكوم به‌‌صحت است كه بايد گفت با اين كار تصميم رجوع گرفته و نه آن‌‌كه خواسته است كارى حرام انجام دهد، مگر در صورتى كه معلوم باشد قصد رجوع نداشته كه قطعا حرام است و عمل جنسى‌‌اش زنا است، بنابراين رجوع داراى شروط سه‌‌گانه‌‌ى نيت و عمل مناسب با رجوع و تصميم بر اصلاح است كه هر يك از اين‌‌ها نباشد رجوع شرعى محقق نشده است.