مسئله ۷۱۹

مسئله ۷۱۹

اگر مرد مدتى ناپديد شد، و هرگز از او خبرى نشد، كه مرده است و يا زنده، اگر تحمل چنان جريانى براى زن ناممكن: عسر، و يا حرجى باشد حاكم شرع مى‌‌تواند به‌‌حكم ولايت شرعيه او را طلاق دهد، و اين‌‌جا اگر احتمال حمل ندارد ـ هيچ عده‌‌اى هم ندارد كه عده‌‌ى طلاقش منفى و عده‌‌ى وفاتش هم ـ با شك در وفاتش ـ مشكوك است، ولى اگر كم‌‌تر از سه حيض گذشته و احتمال حملى باشد بايد ميان دو عده‌‌ى ـ امكان حمل و تحقق حمل ـ جمع كند، سپس چنان‌‌چه حمل يقينى شد تا وضع حملش بايستى صبر كند، و در غير اين صورت جمع ميان دو عده كافى است.