مسئله ۷۲۰

مسئله ۷۲۰

تمامى مخارج زن در عده‌‌ى رجعيه هم‌‌چنان برعهده مرد است، مگر در صورتى كه زن طورى سرپيچى از احكام الهى كند كه نگهدارى او قابل تحمل مرد مسلمان نباشد كه نه در خانه زوجيت ماندنش شايسته باشد و نه نفقه‌‌اش واجب است مگر در صورت ضرورت، كه دراين صورت فقط همان نفقه عادلانه به‌‌عهده‌‌ى مرد است.