مسئله ۷۲۹

مسئله ۷۲۹

طلاق در صورتى رجعى است كه احتمال واقعى وجود نطفه‌‌ى حمل يا خود حمل وجود داشته باشد، و اگر رحم زن يا صُلب مرد عقيم باشد كه صد در صد احتمال حملى در كار نباشد اين زن هرگز عده ندارد تا رجوع در عده‌‌اش معنى داشته باشد، ولى اين صددرصد بايستى واقعى باشد كه هرگز خلافش مشاهده نگردد.