مسئله ۷۳۰

مسئله ۷۳۰

در زن يائسه اگر احتمال حملى وجود داشته باشد پس از طلاقش بايد سه ماه صبر كند، و تا مدت سه ماه مى‌‌توان به‌‌او رجوع كرد، ولى در غير يائسه اگر احتمال حملى در كار نباشد كه مثلاً مدتها با او نزديكى نكرده، يا به‌‌علت بستن و يا بيرون آوردن رحمش، يا ضايع كردن نطفه‌‌ى مرد امكان حاملگى نباشد، در اين‌‌جا نيز عده‌‌اى ندارد و رجوع هم بدون عقد مجدد حرام است.