مسئله ۷۳۱

مسئله ۷۳۱

اصولاً عده‌‌ى طلاق در جاهايى است كه احتمال حملى وجود داشته باشد وگرنه عده‌‌اى هم در كار نيست، البته كافى نيست كه شما احتمال باردارى ندهيد چون احيانا ممكن است كه باردار باشد، بلكه در جاهايى مانند موارد مذكوره بايد اطمينان شما با واقعيت صددرصد برابر باشد.