مسئله ۷۳۴

مسئله ۷۳۴

اگر چيزى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه قيمتش كم‌‌تر شود بايستى به‌‌حالت اوليه‌‌اش برگرداند، و در صورت عدم امكان بايد تفاوت قيمت را به‌‌صاحبش بپردازد و اگر تغييرى داده كه قيمتش را تغيير نداده فقط حق دارد از غاصب مطالبه كند كه به‌‌حالت اوليه‌‌اش برگرداند گرچه مستلزم مخارجى هم باشد كه تماما برعهده غاصب است، و اگر در اثر تغيير مورد غصب قيمتش زياد شده اين‌‌جا هم حق دارد از غاصب مطالبه كند كه به‌‌حالت اولش برگرداند مگر آن‌‌كه اين مطالبه سفيهانه باشد كه با همان حالت از او تحويل بگيرد.