مسئله ۷۳۷

مسئله ۷۳۷

در عده‌‌ى رجعيه هم كه حق رجوع در كار است پس از مرگ شوهراين حق هرگز معنا ندارد چون رابطه‌‌ى زوجيت بكلى قطع شده و زمينه‌‌ى رجوع كلاً منتفى است. بنابراين قهرا ارثى هم در كار نيست* ـ زيرا عدّه براى احتمال حمل مقرر شده نه براى استمرار زوجيّت، بله اگر حملى هم در كار باشد او نيز مانند ساير ورثه ارث براست، اما زوجه‌‌اى‌‌كه تمامى حق و حقوقش تصفيه شده و فراق و جدايى تام و تمام حاصل شده و با شوهرش بيگانه شده به‌‌چه سبب مى‌‌تواند در عده ارث‌‌بر باشد؟ بنابراين آقايانى كه فتوا داده‌‌اند كه زن در عدّه رجعيّه ارث‌‌بر است اين فتوا از ريشه باطل و خلاف اندر خلاف مى‌‌باشد.