مسئله ۷۴۰

مسئله ۷۴۰

«اولادكم» شامل نواده‌‌ها نيز هست كه اگر پسر نواده‌‌ى دخترى است همان دو برابر را و اگر دختر نواده‌‌ى پسرى است همان نصف پسر را ارث مى‌‌برد. و اين خود مقتضاى عموم و اطلاق آيه‌‌ى «اولادكم» است كه دور و نزديك را همانند يكديگر در بردارد گرچه اين دو، دو طبقه‌‌ى پياپى ارثند. و اموالى مانند «حبوة» (لباس‌‌ها، انگشترى، شمشير و قرآن) كه در اختصاص پسر بزرگ دانسته شده، برخلاف عموم و اطلاق اين آيه است*. و هرگز استثناپذير نيست .