مسئله ۷۴۲

مسئله ۷۴۲

ميراث هر يك از پدر و مادر در صورت بودن فرزند ۶۱ و در صورت نبودن فرزند اگر ميت برادران و يا خواهرانى* ندارد مادر دو برابر پدر ارث مى‌‌برد بدين ترتيب كه ۳۱ براى مادر، و ۶۱ براى پدر است.