مسئله ۷۴۳

مسئله ۷۴۳

در صورتى كه وارثى از سه طبقه‌‌ى ارث نباشد با وجود فقط داماد يا عروس، داماد دو برابر عروس ارث مى‌‌برد، و در صورتى هم كه فقط يكى از آن‌‌ها باشند تمامى مال را همان يك نفر ارث مى‌‌برد زيرا آيه‌‌ى «اولوا الارحام» شامل آن‌‌ها نيز هست.