مسئله ۷۴۵

مسئله ۷۴۵

روى همين اصل نزديك‌‌ترين نواده‌‌هاى ميّت با وجود فرزند ميّت ارث نمى‌‌برند چنان‌‌كه عموها و عمه‌‌ها و دايى‌‌ها و خاله‌‌هاى پدرى يا مادرى ميّت با وجود آن‌‌هايى كه پدر و مادرى هستند كم‌‌تر ارث مى‌‌برند. و با وجود عموى پدرى يا مادرى پسر عموى ابوينى ارث‌‌بر نيست و كلاً تنها نزديك‌‌تران ارث‌‌برند و يا بيشتر ارث مى‌‌برند.