مسئله ۷۴۶

مسئله ۷۴۶

زن پس از مرگ شوهر حق دارد برحسب نص آيه‌‌ى «وصيةً لاَزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۴۰) تا يك سال از نظر مكان و ديگر نيازهاى معمولى به‌‌استثناى سهم ارثش، نفقه خوار مجموعه‌‌ى ميراث شوهرش باشد، مگر اين‌‌كه خودش از اين زندگى شوهر دورى گزيده و يا شوهر ديگرى اختيار كند و يا چاره‌‌اى ديگر براى زندگى‌‌اش برگزيند و از اين مخارج يك‌‌ساله اعلام بى‌‌نيازى كند و چنان‌‌چه تصميم بگيرد كه دراين يك سال در خانه‌‌اى غير از خانه شوهرش زندگى كند نفقه‌‌ى اين يك سال به‌‌هر حال در صورت درخواستش از ورثه‌‌ى شوهر و از اصل مالِ مورّث براى او ثابت است كه دراين صورت بايد به‌‌طور عادلانه و منصفانه نفقه‌‌ى معمولى او پرداخت گردد.