مسئله ۷۵۹

مسئله ۷۵۹

برخلاف فتاواى مشهور فقيهان نماز و روزه‌‌ى ميت چنان‌‌كه وصيت كردنى نيست برعهده‌‌ى پسر بزرگ هم نمى‌‌باشد، زيرا اين دو از واجبات شخصى مكلفان در حال حيات آن‌‌هاست و هرگز انجام آن‌‌ها از ناحيه ديگران مشكلى را از او حّل نمى‌‌كند، ولى مانند حج دينى است كه اگر استطاعت مالى دارد و نه حالى بايد در همان حال حياتش نايب بگيرد، و اگر هم نگرفت وصيت كند، اگر هم وصيت نكرد مانند ساير ديون بايد از اصل تركه مستثنى گردد.