مسئله ۷۶۴

مسئله ۷۶۴

هيچ‌‌گونه تبديلى در مورد وصيت مجاز نيست مگر در صورتى كه وصيت برخلاف شرع و انصاف بوده و يا سفيهانه و يا برخلاف مصلحت، يا نسبت به‌‌ورثه‌‌اش زيان‌‌بار باشد. و اين تبديل شامل فتواها و عمل‌‌هاى برخلاف مصلحت وصيت و كيفيت شايسته‌‌ى آن نيز هست.