مسئله ۷۶۵

مسئله ۷۶۵

در وصيت هرگز قبول موردش شرط نيست، و تنها رد وصيت است كه آن را ناچيز مى‌‌كند، كه اگر وصييى تعيين كرد و به‌‌او اطلاع داد چنان‌‌چه آن را رد نكند گذراست، و در صورتى كه ردش كند باطل مى‌‌شود، ولى اگر هنگامى وصيت را رد كند كه يا وصيت‌‌كننده مرده و يا اگر هم زنده است ديگر مجالى براى تعيين وصى ندارد، ردش قابل قبول نيست و اصلاً حق رد كردن را ندارد، مگراين‌‌كه از عهده‌‌ى وصيت بر نيايد كه اين‌‌جا حق دارد يا آن را رد كند! و يا در صورت امكان نايبى براى خود مقرر كند. زيرا اصولاً در وصيت امكان انجامش به‌‌وسيله‌‌ى وصى شرط است كه بايد از نظر وصيت‌‌كننده معلوم باشد و يا دست‌‌كم مشكوك بوده و احتمالى عاقلانه در عدم امكان يا توان وصى در كار نباشد.