مسئله ۷۶۶

مسئله ۷۶۶

اگر مالى را وصيت كرد كه به‌‌شخص يا اشخاصى بدهند، چه در اين وصيت اين مال را به‌‌آن‌‌ها براى پس از مرگش تمليك كرده، و يا وصيت كند كه تمليك كنند، در اين‌‌گونه موارد تنها رد نكردن شخص و يا اشخاص مورد وصيت براى گذرا بودن اين وصيت كافى است، ولى اگر اين بخشش را نپذيرفتند گذرا نيست و مال مورد وصيت از اصل مال‌‌الارث محسوب است و كَمافَرَضَ‌‌اللّه‌‌ در طبقات ارث تقسيم مى‌‌شود.