مسئله ۷۷۱

مسئله ۷۷۱

اگر مورد وصيت مخلوطى از واجبات و مستحبات بوده و مال مزبور براى هر دو كافى نبود بايستى واجبات ماليش از اصل مال جدا شود* و مستحباتش در صورت مصلحت از ثلثش.