مسئله ۷۷۲

مسئله ۷۷۲

حج واجب و ساير بدهى‌‌هاى مالى چه وصيت كند يا نكند از اصل مال محسوب مى‌‌شود زيرا «أوْ دَيْنٍ» پس از «من بعد وصية» است و حج هم از ديون است، كه وصيت درباره‌‌اش نقشى ـ بجز اثبات آن و تأكيدش را ـ ندارد.