مسئله ۷۷۳

مسئله ۷۷۳

«حج ميقاتى» حجى است كه به‌‌نيابت از وصيت كننده، ساكنان مكه يا مدينه و اطراف آن حج را انجام مى‌‌دهند، و «حج بلدى»، حجى است كه شخصى از وطن و محل سكونت وصيت‌‌كننده نيابت حج او را قبول كند و انجام دهد، و چون مخارج نيابت براى حج بلدى خيلى بيشتر از حج ميقاتى است و مطلق حج برعهده‌‌ى ميت است، در صورتى كه وصيت به‌‌حج بلدى كرده باشد به‌‌مقدار حج ميقاتى از اصل مال وصيت‌‌كننده است و بقيه‌‌ى مخارج حج بلدى از ثلث مال او برداشت مى‌‌شود. و در صورت كاستى ثلث، همان حج ميقاتى كافى است، و ميانگين مخارج بلدى و ميقاتى به‌‌اندازه‌‌ى كفايت ثلثش به‌‌مصرف خيراتى براى ميت مى‌‌رسد، به‌‌ويژه زيارت‌‌هايى ديگر مانند عمره و امثال آن.