مسئله ۷۷۶

مسئله ۷۷۶

اگر وصيت كند بدهيش را به‌‌مردم بپردازند، و نيز بدهى حقوق‌‌اللّه‌‌ و بعضى مستحبات را انجام دهند، اگر ثلث مالش براى انجام مستحباتش كافى است كه معلوم، و اگر كافى نيست به‌‌مقدار كفايت انجام مى‌‌شود، و در هر صورت بايستى بدهيش به‌‌مردم و حقوق‌‌اللّه‌‌ از اصل مال محسوب گردد، زيرا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أوْ دَيْنِ» چنان‌‌كه وصيت را از ثلث مال مقرر داشته دين را نيز از اصل مال دانسته چه مورد وصيت هم باشد يا نباشد..