مسئله ۷۷۷

مسئله ۷۷۷

اگر كسى پس از مرگ شخصى مدعى شود فلان مبلغ از او بستانكار است، اگر معلوم شود كه راستگو است و يا دو مرد عادل به‌‌نفع او گواهى دهند، و يا قسمى بخورد و يك مرد عادل هم گواهى دهد و يا دو زن و يك مرد عادل شهادت دهند، تمامى آن‌‌چه را مدعى است بايد به‌‌او بپردازند، ولى اگر شهادت كامل نباشد، كه فقط يك مرد عادل و يا به‌‌همراهى يك زن عادله، شهادت دهند و علم‌‌آور نباشد هرگز چيزى با اين شهادت‌‌هاى ناقص ثابت نمى‌‌شود، و شهادت هم تقسيم‌‌بردار نيست كه گفته شود اگر شهادت كم‌‌تر از تعداد مقرر بود به‌‌همان ميزان كم‌‌تر از مقدار مدعايش ثابت مى‌‌گردد. و اصولاً اين مسأله سه بعدى است: ۱ ـ كل ورثه يا بعضى از آن‌‌ها به‌‌هر طريقى يقين مى‌‌كنند كه اين بدهى ثابت است برعهده كسى است كه اين يقين براى او حاصل است اين دين را به‌‌اندازه سهم خودش پرداخت نمايد. ۲ ـ اگر همگى يقين دارند ـ دين را بين خود نسبت به‌‌سهام ارثى خودشان تقسيم مى‌‌كنند. ۳ ـ اگر هيچ‌‌كدام يقين حاصل نكنند، چيزى هم بر آن‌‌ها واجب نيست كه اصولاً ميزان و معيار اطمينان و يقين به‌‌دين مورّث است كه اگر اين اطمينان حاصل نشدبدهى هم ثابت نمى‌‌شود.