مسئله ۷۸۱

مسئله ۷۸۱

وصى حق دارد براى انجام مورد وصيتش مزدى بگيرد كه در صورت تعيين نشدن مزد، اجرة المثل مزد او خواهد بود، مگر در صورتى كه مبناى وصيت مجانى بوده و وصى هم پذيرفته باشد.
و اگر در مورد مصلحت و گنجايش مالش وصيتى مالى نكرد و نيازهايى ضرورى ـ به‌‌ويژه نسبت به‌‌وارثان درجه‌‌ى اول و يا ديگران ـ در كار است بايد از ثلث مالش به‌‌مقدار ضرورت انجام شود، زيرا اگر كسى واجبى مالى را ترك كند در هر حال بايد اين واجب مالى به‌‌دست ديگران از مالش انجام شود، و اين‌‌جا «كتب عليكم» كه وصيت مالى را بر شما واجب كرده اگر شما درباره‌‌ى آن اهمال كنيد و يا بدون تقصير آن را ترك كنيد كه مرگى نابهنگام فرا رسد، اين «كتب» از شما به‌‌ديگرى انتقال مى‌‌يابد، كه بايد با در نظر گرفتن «خيرا» مصلحت مالى و حالى ميان نزديك‌‌ترين مستمندان از ثلث مال و يا كمترش تقسيم شود، زيرا ثلث حداكثر مورد وصيت است، كه اگر نياز غير ارثى بيشتر از مقدار ثلث بود هرگز موردى ندارد، و در صورت نياز كم‌‌تر از ثلث همان كم‌‌تر مورد دارد، و در كل اين‌‌جا همانند اين است كه بر شما پرداخت مالى به‌‌ديگرى واجب باشد كه شما آن را انجام نداده‌‌ايد، كه از باب امر به‌‌معروف در آخر كار بايد ديگران از مال شما آن را بپردازند، و اين ثلث وصيت نشده هم اين‌‌گونه است، كه نخست بايد وصى آن را انجام دهد، و و بعد از وصى، وارثان ديگر كه شايستگى آن را دارند، يا با صلاح ديد حاكم شرعى بايد اين وظيفه مالى انجام گردد.