مسئله ۷۸۲

مسئله ۷۸۲

حيوان‌‌هاى حلال گوشت به‌‌دو گونه‌‌ى صيد كردن و كشتن يعنى ذبح شرعى كردن خوردنشان حلال مى‌‌شود، حيوانات شكارى آن‌‌هايى هستند كه فراريند چه در اصل فرارى بوده‌‌اند و يا اهلى بوده و سپس فرارى شده باشند و اين حيوانات نيز با شكار كردن و هم با ذبح شرعى كردن حلال مى‌‌شوند، ولى حيوانات اهلى غير فرارى، و يا فرارى كه فعلاً در دسترس شمايند تنها با ذبح كردن حلالند و بس مگر حيوان اهلى كه فرارى و شكارى شده كه طبعا مشمول ادله‌‌ى شكار مى‌‌شود. زيرا «صيد» و شكار به‌‌هر دو معنى شكار كردن و حيوان شكارى است كه شامل هر حيوان فرارى مى‌‌شود، و در هر صورت حيوانى كه امكان و توان كشتنش هست بايد با شرايطش ذبح شرعى شود چه صيد و يا غير صيد، چه فرارى و يا غير فرارى، و صيد كردن با وسايل شكارى از راه دور فقط در انحصار حيوانات شكارى است كه در دسترس نباشند،اما همين هازمانى كه زنده صيد شدند كه مثلاً آهويى را شما زنده گرفتيد و الآن در چنگ شماست تا زمانى كه فرار نكرده است فقط با ذبح شرعى حلال مى‌‌شود ونه با آلات صيد.