مسئله ۷۸۶

مسئله ۷۸۶

شكار با حيوان شرطش اين است كه حيوان درنده شكارى تعليم‌‌يافته باشد كه هم‌‌چون ابزارى به‌‌دست معلمش كار شكارش را انجام دهد، چه سگ شكارى و چه باز يا عقاب و يا هر پرنده و يا غير پرنده‌‌ى شكارى كه اعم است از زمينى و هوايى و دريايى، زيرا كلاً مشمول «الجوارح»اند كه استغراقش تمامى حيوانات درنده را شامل است، البته به‌‌شرط «مُكَلِّبين» كه درندگيش تعليم يافته انسانى باشند*. و شرط است كه به‌‌هنگام فرستادن شكار و يا لآاقل به‌‌هنگام شكار كردنش نام خداى تعالى را ياد كند، و اين ياد كردن نام خداى متعال در تمامى شكارها و كشتارهاى حيوانات به‌‌استثناى حيوانات دريايى شرطى اساسى براى حليّت آن‌‌ها است.