مسئله ۷۸۷

مسئله ۷۸۷

«مكلبين» كه اصلش كَلَب و درندگى است، و نه از كلْب كه به‌‌معناى «سگ» است و اين كَلَب خود حالت و صفتى است براى صياد و نه وسيله‌‌ى شكارى صيد تا در انحصار سگ باشد، به‌‌اين معنى كه به‌‌هنگام فرستادن «الجوارح»: درندگان، شما بايد درندگى و كشتن انسان‌‌وارى راقبلاً به‌‌او آموخته باشيد، كه خود ميانگينى از درندگى انسانى و حيوانى است، حيوانيش دريدن يا كشتن و مصرف كردن، و انسانيش كشتن شرعى است، و اين حيوان كه در صورت امكان تنها براى تحويل دادن صيد است به‌‌صياد، مگر در كشتن ضرورى ـ و نه خفه‌‌كردنش ـ و خوردن اندكى به‌‌اندازه‌‌ى ضرورت، شكارى كه ميانگينى از دو درندگى است نقش «مكلبين» انسان‌‌ها را درباره‌‌ى حيوان شكارى براى صياد دارد.