مسئله ۷۸۹

مسئله ۷۸۹

از شرائط حلال بودن شكار مرده اين است كه در سر رسيدش مرده باشد، كه اگر هنوز هم زنده است بايستى ـ در صورت امكان ـ به‌‌دستور شرعى كشته شود، و يا تتمه‌‌ى جانش به‌‌اين وسيله رها گردد.