مسئله ۷۹

مسئله ۷۹

مى‌‌توان در وضو صورت و دست‌‌ها را بين ارتماسى و ترتيبى جمع كرد و در صورتى كه صورت يا دست زخمى و خونين است و آب هم برايش ضررى ندارد و يا يك دست او لمس و يا قطع است كه قهرا بدون ارتماس نمى‌‌تواند وضو بگيرد، اين‌‌جا واجب است وضوى ارتماسى در عضو مزبور انجام گيرد، اما در عضو زخمى يا خونين به‌‌اين ترتيب است كه عضو خونين را در زير آب قرار دهد، و محل جهيدن خون را در صورت امكان جورى بفشارد كه لحظه‌‌اى خون بند بيايد، و اگر هم بند نيايد همين اندازه كافى است كه ارتماسى انجام گيرد.