مسئله ۷۹۰

مسئله ۷۹۰

از شرائط حلال بودن شكارى كه به‌‌وسيله‌‌ى حيوان شكارى كشته مى‌‌شود اين است كه يا چيزى از آن را نخورد و يا تنها به‌‌اندازه‌‌ى حاجت و ضرورت بخورد، و بالاخره معلوم باشد براى صاحبش شكار كرده و نه براى خودش يا شركتى درين ميان، كه اگر مقدارى از آن را بخورد و عرفا شكارش به‌‌حساب خودش بيايد، و يا به‌‌حساب شركت سهامى ميان خودش و صاحبش باشد، چنان شكارى حلال نيست، ولى اگر مقدارى ناچيز بخورد كه با عنوان نيابت و تبعيت در جريان شكار منافات ندارد حلال است.